Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Χιονoδρομικό Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού στην Κερπινή Καλαβρύτων – Δεν προσβάλλει τον άνθρωπο .


   
Επιβεβαιώθηκε θετικό κρούσμα για τον καταρροϊκό πυρετό στην Κερπινή Δήμου Καλαβρύτων, παρά το γεγονός πως έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

    Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει και πάλι πως το νόσημα του καταρροϊκού πυρετού δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία.
   Όσον αφορά το συγκεκριμένο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έλαβαν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού που προβλέπονται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, ενώ πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις στους κτηνοτρόφους της περιοχής και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται προκειμένου να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, το νόσημα.
Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης που τους υποδεικνύονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να συνεργάζονται με αυτές. Η πρόληψη του νοσήματος αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφικής παραγωγής.
Να υπενθυμίσουμε πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της κτηνοτροφίας και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μας, μέσω του ελέγχου του νοσήματος.
Η πιστή εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί είναι υψίστης σημασίας για την διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων κτηνιάτρων για τον Καταρροϊκό Πυρετό στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες:

·         Π.Ε. Αχαΐας: Ντούκας Βασίλης, τηλ. 2610453983
·         Π.Ε. Ηλείας: Χριστοδούλου Ξενοφώντας, τηλ. 2621360157, 2621360173
·         Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας: Μιστυλής Σταμάτης, τηλ. 2631051638

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ
ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ
ΠΥΡΕΤΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄αριθ. 132 Π.Δ (ΦΕΚ225/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) αρ.245 παρ.5, «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την υπ’αριθ. 46176/935-19.02.2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων δραστηριοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
4. To υπ’άριθμ. 117/21-03-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, «Αρμοδιότητες Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων»,
β) του άρθρου 4 ου π.δ/τος 33/2003 (Α΄34) «Μέτρα για την καταπολέμηση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου.
γ) το Π.Δ.133/92 (Α΄66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την  προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».
6. Το γεγονός ότι υπάρχει κρούσμα καταρροϊκού πυρετού στην εκμετάλλευση προβάτων EL13304108 του Σ. Ι. στην περιοχή Κερπινή, Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας στην οποία έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με την αρ. 184238/112229/04-7-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας.
7. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στην υπόλοιπη Περιφέρεια και στη λοιπή χώρα.
Αποφασίζουμε
Στην εκμετάλλευση προβάτων EL 13304099 του Μ.Δ.  στην Κερπινή Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα :
1.    Τη διενέργεια απογραφής όλων των κατηγοριών ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών.
2. Την καταγραφή του αριθμού των ήδη νεκρών ζώων, των μολυσμένων ζώων και αυτών  που ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού.
3. Την καταγραφή των βιοτόπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη διαμονή ή την επιβίωση του εντόμου φορέα της νόσου και ιδιαίτερα εκείνων που ευνοούν την αναπαραγωγή του.
4. Την παραμονή όλων των ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών που υπάρχουν στην εκμετάλλευση στους χώρους ενσταυλισμού τους ή σε άλλους χώρους όπου είναι δυνατή η απομόνωσή τους.
5. Την απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την εκμετάλλευση όλων των ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών.
6. Την απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης ζώων εκτός των χώρων ενσταυλισμού τους κατά τις ώρες δραστηριότητας των εντόμων φορέων του νοσήματος.
7. Τη διενέργεια τακτικών εντομοκτονιών με τη χρήση των κατάλληλων και εγκεκριμένων εντομοκτόνων, τόσο στα ζώα όσο και στους στάβλους, τον περιβάλλοντα χώρο και ιδιαίτερα στους βιότοπους του εντόμου φορέα.
8. Την καταστροφή των πτωμάτων των ζώων της εκμετάλλευσης με καύση ή υγειονομική ταφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. 1069/2009/ΕΚ «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002» και Καν.142/2011/ΕΚ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».
9. Τη διεξαγωγή τακτικών επιδημιολογικών διερευνήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί έγκαιρα τυχόν εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων της νόσου.
10. Την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές ,επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές.
11. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.
12. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 Το νόσημα είναι ιογενούς αιτιολογίας, μεταδίδεται με αρθρόποδα (κουνούπια, σκνίπες, ψύλλους, τσιμπούρια, κοριούς, φθείρες κλπ) και προσβάλλει μόνο τα οικόσιτα και άγρια μηρυκαστικά (πρόβατα – γίδια – βοοειδή – ελάφια – καμήλες).
Η νόσος έχει παγκόσμια εξάπλωση, κατά καιρούς προκαλεί σοβαρές επιζωοτίες και προσβάλλει κυρίως τα πρόβατα. Στα υπόλοιπα ζώα δεν παρουσιάζονται συμπτώματα.
Τα άρρωστα πρόβατα παρουσιάζουν:
• πυρετό μέχρι και 42ο C,
• οίδημα στο πρόσωπο,
• ορώδες ρινικό έκκριμα που γίνεται βλεννοπυώδες,
• φλεγμονή – έλκη – νέκρωση του στοματικού βλεννογόνου,
• οίδημα και μπλε γλώσσα,
• χωλότητα και ποδοδερματίτιδα,
• αποβολές – πνευμονία και απίσχνανση,
• εάν δεν συμβεί θάνατος σε διάστημα 8 – 10 ημέρες, το ζώο αναρρώνει με
συμπτώματα απώλειας μαλλιού - στειρότητας και καθυστερημένης ανάπτυξης.
Για τα ζώα δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Η εξάπλωση του νοσήματος
παρεμποδίζεται με τη λήψη περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις των ζώων και την
εφαρμογή ενός προγράμματος ευρύτατων εντομοκτονιών στις περιοχές ή τις εστίες
ανάπτυξης των εντόμων. Τον έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων έχουν ήδη αναλάβει
οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Η εφαρμογή των προγραμμάτων εντομοκτονίας, από την οποία και εξαρτάται η
εξάπλωση και η πορεία της νόσου είναι ζήτημα που αφορά τις Υγειονομικές Υπηρεσίες
της Περιφέρειας, τους Δήμους και τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι ήδη έχουν λάβει
οδηγίες για τον ψεκασμό των σταυλικών εγκαταστάσεων και των ζώων.
Για την εντομοκτονία των εστιών ανάπτυξης των εντόμων χρησιμοποιούνται
πυρεθρίνες (Imperator - Fendona κλπ), για την εντομοκτονία των ζώων χρησιμοποιείται
το Butox ή το Ectopor.
 
Δημοσίευση σχολίου